Puubiomassat

Puhdas energia on kestävän kehityksen edellytys. Bioenergian rooli on merkittävä siirtymässä pois fossiilisista polttoaineista. Puubiomassojen kuivaus tuo vaihtoehdon olemassa oleville arvoketjuille, sillä se mahdollistaa puun kuivauksen jo puutavaran alkulähteillä. Kuivaus tehostaa biomassan varastointia, käytettävyyttä ja kuljetettavuutta. Mitä kuivempaa materiaalia kuljetetaan, sitä enemmän energiasisältöä on käytössä pienemmällä hiilijalanjäljellä.

SFTecin kuivuriteknologia soveltuu monenlaisten puupohjaisten materiaalien jalostukseen korkeamman arvon tuotteiksi. Näemme kuivauksella tulevaisuudessa entistä merkittävämmän roolin puupohjaisten biomassojen arvoketjujen kehityksessä.

Kuori

Kuorta syntyy metsäteollisuuden sivuvirtoina suuria määriä ja sitä hyödynnetään erityisesti energiantuotannossa. Jopa kaksi kolmasosaa lämpö- ja voimalaitosten käyttämistä kiinteistä puupolttoaineista on kuorta. ModHeat pystyy kuivaamaan haketettua kuorta, mikä mahdollistaa materiaalin lämpöarvon noston lisäksi uusien käyttökohteiden kehittämisen helposti saatavilla olevasta materiaalivirrasta.

Sahanpuru

Sahanpurua kuivaamalla siitä voidaan jalostaa korkeamman arvon tuotteita kuten pellettejä tai brikettejä. Nämä tuotteet ovat homogeenisiä ja energiatiheydeltään moninkertaisesti tehokkaampia märkään puruun verrattuna. Suuremman energiatiheyden kautta saavutetaan suuria etuja muun muassa varastoinnissa ja kuljetuksissa, sekä mahdollisestaan uusia ja arvokkaita käyttökohteita laajemmalle asiakaskunnalle.

Hake

Hakkeen kuivauksella on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä bioenergian arvoketjussa. Laadukkaan, kuivan hakkeen lämpöarvo on korkea, mikä parantaa erityisesti pienten lämpökattiloiden hyötysuhdetta ja vähentää hiukkaspäästöjä. Kuiva laatuhake on myös kaupallisesti arvokas tuote ja sen käyttökohteet ovat moninaisemmat kuin luonnonkuivatun hakkeen. Hukkalämpöjen hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa on tärkeä osa kannattavan arvoketjun rakentamista. ModHeat on edistynyt ratkaisu hakkeen kuivauksessa pienessä ja keskisuuressa mittakaavassa.

Rakennusjätepuu

Rakennusjätepuu on materiaalivirta, jonka kierrätysasteen nostaminen on tärkeää EU:n jätedirektiivin vaatimusten täyttämiseksi. Rakennusjätepuuta voidaan hyödyntää kuivattuna tai sellaisenaan energiaksi, tai sitä voidaan hyödyntää useissa käyttkohteissa, kuten biohiilen raaka-aineena.