Biomateriaalit

Biopohjaisista raaka-aineista valmistetut materiaalit ovat keskeisessä asemassa korvaamassa fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita. Uusien biomateriaalien kehitys on kiihtynyt viime vuosina kuluttajien mieltymysten muuttuessa kestävämpään suuntaan ja yritysten omaksuessa kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.

Kasvavan biotalouden kulmakiviä on nostaa raaka-aineiden jalostusastetta, jotta rajallisista raaka-aineista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.  On selvää, että yhä useampi biomateriaalien kehittämiseen liittyvä uusi prosessi tarvitsee tehokkaan ja muuntautumiskykyisen kuivausprosessin osaksi materiaalin jalostusketjua.

Paperi- ja selluteollisuuden lietteet

Sellutehtaissa syntyy erilaisia lietteitä kuten bio- ja kuitulietteitä sekä soodasakkoja. Näiden materiaalien uusien hyötykäyttökohteiden kehittäminen vaatii usein kuivauksen yhtenä prosessivaiheena. Materiaalien hyödyntäminen energiana tehostuu madaltamalla materiaalien kosteuspitoisuutta. Ekologinen ja kustannustehokas tapa edistää materiaalien hyötykäyttöä on kuivata ne tehtaalla syntyvillä hukkalämmöillä.

Puhdistamolietteet

Puhdistamolietteet on käsiteltävä ennen hyötykäyttöä siten, että ne täyttävät laatu- ja hygieniakriteerit. Terminen kuivaus on yksi mahdollinen käsittelypolku. Kuivaus parantaa materiaalin lämpöäarvoa sekä kuljetettavuutta. Hukkalämpöjen hyödyntäminen lietteiden kuivauksessa on kriittinen tekijä kannattavuuden saavuttamiseksi. Kuivatun lietteen jalostaminen biohiileksi on yksi mahdollinen lopputuote puhdistamolietteiden käsittelyssä.

Biokaasutuksen mädätejäännös

Mädätejäännökselle on olemassa useita eri hyötykäyttökohteita ja prosessointitapoja, kuten levittäminen pelloille sellaisenaan, kompostointi ja jalostaminen lannoitteiksi. Materiaalin kuivaus parantaa mädätejäännöksen kuljetettavuutta sekä mahdollistaa uusien korkeamman arvon tuotteiden kehittämisen, kuten biohiiletyksen.

Lannoitteiden raaka-aineet

Lannat ja muut orgaaniset massat lannoitetuotannossa tarvitsevat kuivausta, jotta niistä saadaan jalostettua hygienisoituja ja helposti käsiteltäviä lopputuotteita. Kuivauksen lisäksi materiaaliin on mahdollista lisätä tarvittavia lisäravinteita sekä jatkokäsitellä esimerkiksi rakeistamalla tai pelletoimalla.

Sellu

Sellu on monipuolinen raaka-aine, jolla voidaan korvata useita fossiilisia raaka-aineita eri teollisuudenaloilla. ModHeat soveltuu hyvin pilot-mittakaavan kuivausratkaisuksi kun suunnitellaan ja kehitetään sellulle uusia käyttökohteita.

Biohiili

Biohiilen tuotanto vaatii tasalaatuista ja kuivaa raaka-ainetta, jotta pyrolyysiprosessi toimii optimaalisella tavalla. ModHeat on helposti liitettävissä pyrolyysiprosessiin, jolloin pyrolyysissä syntyvä hukkalämpö voidaan hyödyntää raaka-aineen kuivaukseen.